ویدیو نتیجه دومین قرعه کشی فروشگاه گلینو

دومین قرعه کشی فروشگاه گلینو هم انجام شد و برنده این دوره هم مشخص شد ,میتوانید ویدیو قرعه کشی را مشاهده نمایید.